Profiel

Egmond AlbertusDe vereniging biedt een ontmoetingsplaats aan haar leden om kennis te kunnen nemen van ontwikkelingen in samenleving en wetenschap en kritisch te kunnen reflecteren op maatschappelijke thema’s op velerlei terrein.

Levensbeschouwing, cultuur, geschiedenis, filosofie, ethiek, economie en techniek leveren de onderwerpen voor debat en studie.

Leden van de vereniging voelen zich betrokken op een maatschappij waar, naast de noodzakelijke inzet om de economie te laten functioneren, belang wordt gehecht aan waarden als eerlijkheid, trouw, compassie, rechtvaardigheid en vrijheid in gebondenheid.

De vereniging baseert zich bij haar activiteiten op algemeen christelijke beginselen, met een open blik naar de samenleving.

Tevens wil de vereniging participeren in groter geheel van organisaties met herkenbare, het doel van de vereniging ondersteunende, uitgangspunten. In dit kader past een samenwerking met het Thijmgenootschap en de Stichting Thomas More.

De vereniging ontplooit haar activiteiten vooral binnen de afdelingen, maar ook op verenigingsniveau. Het bestuur van een afdeling verwezenlijkt de doelstellingen van de vereniging door een jaarprogramma met lezingen voor haar leden vast te stellen. Daarnaast zijn er binnen het jaarprogramma gezamenlijke bijeenkomsten, waarbij het accent meer ligt op ontspanning en het bevorderen van sociale contacten.

Het landelijk bestuur bevordert de verbondenheid tussen de afdelingen en waarborgt daarmee tevens de eenheid van de vereniging op basis van de statuten. Tevens onderhoudt het landelijk bestuur contacten op landelijk niveau met gelijkgezinde organisaties. Eén van de manieren om de eenheid in verscheidenheid te bevorderen is de organisatie van symposia, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Bij de opzet hiervan werken het landelijk bestuur en de afdelingsbesturen nauw samen.