Verslag algemene ledenvergadering 11-04-2022 en 03-10-2022

Verslag van de ingelaste Algemene Leden Vergadering van Adelbert Venray, gehouden op maandag 11 april 2022 in het theehuis van het Odapark Venray                                                    Concept

Er waren buiten de 7 bestuursleden 53 leden aanwezig.

De volgende bestuursleden waren aanwezig: Dhr. J. Oude Elferink voorzitter, Dhr. A. Poos secretaris, Mevr. E. Schraven-Joosten penningmeester en de leden Mevr. Peters-Gerrits,  Mevr. M. Roling-Scholten, Mevr. H. van Weers-Hoek en Dhr. M. Meulendijks.

 

Aansluitend aan de lezing van 11-04-22 was er een ingelaste A.L.V. met als enigste agendapunt de keuze van locatie voor de komende lezingen te peilen.

De voorzitter legt kort uit dat het bestuur i.v.m. de coronapandemie heeft gekeken naar locaties met meer ruimte en moderne luchtbehandeling. Het oog is gevallen op “De Baank” in Leunen.

Samen met de 4 binnengekomen schriftelijke stemmen waren 56 leden vóór De Baank in Leunen en 8 leden vóór het Odapark. Derhalve werd besloten de lezingen van seizoen 2022-2023 in De Baank te houden en daarna weer te evalueren.

 

Fons Poos, secretaris

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Adelbert Venray, gehouden op maandag 3 oktober 2022 in De Baank in Leunen                                                    Concept

Er waren buiten de 8 bestuursleden 31 leden aanwezig.

De volgende bestuursleden waren aanwezig: Dhr. J. Oude Elferink voorzitter, Dhr. A. Poos secretaris, Mevr. E. Schraven-Joosten penningmeester en de leden Mevr. Peters-Gerrits,  Mevr. M. Roling-Scholten, Mevr. H. van Weers-Hoek, Mevr. M. Laemers en Dhr. M. Meulendijks.

 

  1. Opening

Voorzitter Jan Oude Elferink opent met een hartelijk welkom de A.L.V..

De toegestuurde agenda wordt door de vergadering goedgekeurd.

 

  1. Mededelingen

Afgemeld voor deze vergadering hebben: de heer Peter Muller, de heer Ernest Raedts en de heer en mevrouw Frans en Lucie Broeksteeg.

 

  1. Notulen A.L.V. d.d. 11 oktober 2021 en 11-04-2022

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en aansluitend ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

  1. Jaarverslag 2021-2022

De voorzitter vraagt de vergadering of het nodig is dat de secretaris het verslag nog voorleest, maar dat blijkt niet nodig. De heer Oomen merkt op dat in het rooster van aftreden bestuurslid Miek Laemers niet wordt genoemd. Excuus van de secretaris. Dat zal aangevuld worden. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en derhalve wordt het verslag met de correctie goedgekeurd.

 

  1. Financiën

Financieel jaarverslag 2021-2022

Penningmeester Els Schraven geeft uitleg over de inkomsten en de uitgaven.

Over 2021-2022 is er een positief resultaat van € 267,12. Het vermogen bedraagt nu € 9.659,05. De heer Oomen merkt aan de hand van de kolommengrafiek op dat het een aflopende zaak lijkt met Adelbert Venray. De voorzitter legt uit dat het in de betreffende kolom gaat om adressen, nl. 105, maar dat zijn 161 leden. Er is door de jaren heen wel een langzame daling van het aantal leden en dat betekent volgens de voorzitter dat ieder lid om zich heen moet kijken wie hij zou kunnen introduceren!

Verslag kascommissie

De kascommissie bestaat uit de heer Loek Nelissen en mevr. Lucie Broeksteeg die helaas verhinderd is voor de vergadering. De heer Nelissen doet verslag: zij hebben de kascontrole uitgevoerd en geconstateerd dat de boekhouding klopt. Hiermede complimenteren zij de penningmeester en stellen voor deze te dechargeren. De vergadering stemt hiermee in.

   Begroting 2022-2023

Aankomend penningmeester de heer Maarten Meulendijks is verantwoordelijk voor de begroting en geeft uitleg. Er is 6 jaren € 500, dus € 3000 gelabeld voor ons komende lustrum. De lustrumkosten zijn begroot op € 3.500. Bij bestuursuitstapje staat € 450, maar daar zijn ook 2x € 100 begroot voor het afscheidscadeau van twee bestuursleden. Er is dan een tekort van € 265. Gezien de vermogenspositie is het verantwoord wat in te teren.

 

  1. Benoeming nieuwe kascommissie

Voor komend jaar zal mevrouw Lucie Broeksteeg samen met de heer Ton Broerse de kascommissie vormen.

 

  1. Bestuurswijzigingen

De voorzitter bedankt Els Schraven voor haar 12 jaar in het Adelbertbestuur en Fons Poos voor zijn 8 jaren. Maarten Meulendijks wordt de nieuwe penningmeester en Martinet Roling de nieuwe secretaris. Beide vertrekkende bestuursleden ontvangen een prachtig boeket. Er zal in bestuurskring nog nader afscheid genomen worden. Fons Poos memoreert dat hij toch wel erg geleden heeft omdat hij alles met gebruik van slechts twee vingers heeft moeten typen. Maar dat werd ruimschoots goed gemaakt door de prettige samenwerking en ook de gezelligheid van de bestuursbijeenkomsten.

Voorgesteld wordt om de heer Theo Linssen te laten toe treden tot het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten aangedragen. De vergadering is unaniem akkoord en Theo Linssen stelt zich voor. Hij is gepensioneerd en komt uit het onderwijs. Hij gaf o.a. maatschappijleer.

 

  1. 8. Wvttk

De voorzitter vraagt aan de leden of zij tevreden zijn met het programma en of zij nog ideeën hebben. Er wordt door de aanwezigen goedkeurend geknikt. Mevrouw Yvonne Verstraelen vindt het programma beter als in het verleden. Mevrouw Schut vindt het goed en divers. De heer Broerse vindt dat iemand de microfoon moet aanbieden.

De voorzitter memoreert nog punt 6 van de ALV 11-10-21 over welke info door te sturen naar de leden. Daar is n.a.v. de mening van de heer Oomen besloten alleen info van Adelbert landelijk door te sturen. Dat vindt het bestuur toch iets te kort door de bocht. Info van partijen waar we mee samenwerken zoals het LCV en het LGOG zou toch doorgestuurd moeten kunnen worden. De vergadering gaat nu akkoord met het voorstel van de voorzitter om dit aan het inzicht en de wijsheid van het bestuur over te laten. Zeker ook in het kader van de AVG.

 

  1. Rondvraag

De heer Oomen vraagt wanneer we de nieuwe locatie De Baank evalueren. In principe na dit lezingenseizoen, maar tussentijdse opmerkingen zijn altijd welkom. De heer Oomen vindt De Baank een uitstekende locatie maar vindt het wel een nadeel dat De Baank in Leunen is gelegen.  

 

  1. 10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

 

 

Fons Poos, secretaris