Verslag algemene ledenvergadering 2021

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Adelbert Venray, gehouden op maandag 11 oktober 2021 in Hotel Asteria, zaal New York, Venray                                                  Concept

Er waren buiten de 7 bestuursleden 28 leden aanwezig.

De volgende bestuursleden waren aanwezig: Dhr. J. Oude Elferink voorzitter, Dhr. A. Poos secretaris, Mevr. E. Schraven-Joosten penningmeester en de leden Mevr. Peters-Gerrits,  Mevr. M. Roling-Scholten, Mevr. H. van Weers-Hoek en Dhr. M. Meulendijks.

 

  1. Opening

Voorzitter J. Oude Elferink opent met een hartelijk welkom de A.L.V..

De toegestuurde agenda wordt door de vergadering goedgekeurd.

 

  1. Mededelingen

Afgemeld voor deze vergadering hebben: Mevr. Weg-van Berlo,  Mevr. Schim-van der Loeff, Mevr. De Vocht en Fam. van Nispen tot Pannerden. De landelijke Adelbert zomerdag is gepland op 18-06-2022.

 

  1. Notulen A.L.V. d.d. 14 oktober 2019

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en aansluitend ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

  1. Jaarverslag 2019-2020 en 2020-2021

De voorzitter vraagt de vergadering of het nodig is dat de secretaris de beide verslagen nog voorleest, maar dat blijkt niet nodig. Er zijn geen op- of aanmerkingen en derhalve worden de verslagen goedgekeurd.

 

  1. Financiën

Financieel jaarverslag 2019-2020 en 2020-2021

Penningmeester Els Schraven geeft uitleg over de inkomsten en de uitgaven.

Over 2019-2020 is er een positief resultaat van € 442,22. I.v.m. de coronapandemie zijn er in seizoen 2020-2021 geen lezingen geweest en is er ook geen contributie geïnd. Er waren wel kosten en een reservering van € 500 voor het 70-jarig jubileum in 2022. Dat geeft daar een negatief resultaat van € 1196,16. Van 31-08-2020 naar 31-08-2021 is er een daling van het vermogen van € 10728,08 naar € 9391,92.

Verslag kascommissie

De kascommissie bestaat uit de heren Peter Heitling en Loek Nelissen. De heer Nelissen doet verslag: zij hebben de kascontrole uitgevoerd en geconstateerd dat de boekhouding klopt. Hiermede complimenteren zij de penningmeester en stellen voor deze te dechargeren. De vergadering stemt hiermee in.

Benoeming nieuwe kascommissie

Voor komend jaar zal de heer Loek Nelissen samen met mevrouw Lucie Broeksteeg de kascommissie vormen.

De voorzitter merkt op dat de begroting 2021-2022 nog moet worden besproken.

 

 

Penningmeester Els Schraven geeft een toelichting. Belangrijke zaken voor de begroting zijn de vraag of we t.z.t weer teruggaan naar het Odapark wat aanmerkelijk goedkoper is en wat de nog niet gearrangeerde sprekers gaan kosten. De begroting wordt goedgekeurd. De voorzitter meldt dat er binnenkort weer een verzoek komt om de contributie te betalen. Hij vraagt aan de vergadering wat men van locatie Hotel Asteria vindt. Er zijn meerdere leden die de bereikbaarheid en het parkeren hier beter vinden. Een enkeling vindt het in het Odapark gezelliger. Een en ander zal in december na raadpleging van de leden, geëvalueerd en besloten worden.

 

  1. Welke informatie willen onze leden doorgestuurd hebben?

N.a.v. een eerdere discussie met de heer Harry Schraven wordt deze vraag gesteld. De vergadering besluit dat alles van Adelbert Landelijk doorgestuurd kan worden. Uiteraard de nieuwsbrief, maar ook info van het KDC, Katholiek Documentatie Centrum, het VKMO, Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties, het CSC, Christelijk Sociaal Congres, Stichting Thomas More en het Thijmgenootschap. De heer Oomen merkt op dat de onlangs doorgestuurde info van het LCV (Literair Café Venray) niet doorgestuurd zou moeten worden. We moeten geen doorgeefluik voor andere verenigingen worden. De vergadering is het hiermee eens.

 

  1. 7. Voorstel als nieuw bestuurslid mevrouw Miek Laemers

Het bestuur heeft mevrouw Miek Laemers bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. Er zijn door de leden geen andere kandidaten voorgedragen. De vergadering gaat met applaus akkoord. Miek neemt plaats achter de bestuurstafel en stelt zich aan de vergadering voor. Zij is de echtgenote van Frans Schmeetz, woont al 40 jaar in Venray en heeft drie kinderen. Zij werkte aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de VU in Amsterdam. Haar specialisatie is onderwijsrecht. Zij is met emeritaat en hoopt nu een goede bijdrage te leveren aan dit bestuur. Nogmaals applaus van de vergadering.

De heer Oomen merkt op dat hij zich verbaast over de aanstelling van een achtste bestuurslid, terwijl er niemand vertrekt. Han van Weers zegt dat zij de ‘schuldige” is. Zij dacht eerst om na twee termijnen van 4 jaar op te houden, maar bleef in coronatijd en vond het uiteindelijk fijn om nog een jaar aan te blijven. Maar in tussen was Miek Laemers al aangezocht. Het bestuur moet minimaal 5, en mag maximaal 9 leden tellen. De vergadering heeft hier geen bezwaar tegen.

 

  1. 8. Wvttk en 9. Rondvraag

Er zijn geen vragen of opmerkingen meer.

  1. 10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

 

 

Fons Poos, secretaris