Verslag algemene ledenvergadering 2019

 Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Adelbert Venray, gehouden op maandag 14 oktober 2019 in het Theehuis Odapark te Venray

Er waren buiten 5 bestuursleden 36 leden aanwezig.

De volgende bestuursleden waren aanwezig: Mevr. E. Schraven-Joosten, Mevr. M. Roling-Scholten, Dhr. J. Oomen, Dhr. J. Oude Elferink en Dhr. A. Poos. Afwezige bestuursleden met kennisgeving: Mevr. H. van Weers-Hoek en Mevr. M. Peters-Gerrits.

 

 1. Opening

Voorzitter J. Oomen opent met een hartelijk welkom de A.L.V..

De toegestuurde agenda wordt door de vergadering goedgekeurd.

 

 1. Mededelingen

Afgemeld voor deze vergadering hebben: Fam. Claessens en Fam. Van Nispen tot Pannerden.

 

 1. Notulen A.L.V. d.d. 8 oktober 2018

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en aansluitend ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

 1. Jaarverslag 2018-2019

De secretaris leest het verslag voor. Mevrouw Nota-Renders geeft aan dat het overlijden van haar echtgenoot niet wordt vermeld. De secretaris maakt zijn excuus en zal dat corrigeren. Siem Leyen vraagt waarom dit jaarverslag wordt voorgelezen, want iedereen heeft het toch al kunnen lezen? Het bestuur vindt dit een goede traditie.

 

 1. Financiën

Financieel jaarverslag 2018-2019

De penningmeester Els Schraven geeft uitleg over de inkomsten en de uitgaven.

Er is een kleine toename van het vermogen. Dat is gunstig, want de penningmeester verwacht dat de zaalhuur een keer omhoog gaat, we houden een wat hoger budget aan voor de vergoeding van sprekers, en afdeling Venray is volgend jaar gastheer bij het organiseren van de jaarlijkse ledenraad (alle besturen van de 6 Adelbertafdelingen).

Ton van Jaarsveld vraagt of er een vast sprekershonorarium is. De voorzitter legt uit dat we proberen bij een vergoeding te blijven van € 150 – € 300. Maar inmiddels hebben we geleerd dat je voor een zeer prominente spreker weleens een uitzondering zou moeten maken. Cees Kuiper vraagt wederom waarom er geen dagtripje meer wordt georganiseerd. De voorzitter legt uit dat hij op de vorige vergadering al heeft aangegeven dat er weinig animo bestond onder de leden om deel te nemen en dat het bestuur de financiële risico’s niet verantwoord vond. Gestimuleerd wordt om deel te nemen aan de landelijke Adelbert Zomerdag.

De begroting wordt kort besproken en goedgekeurd.

Verslag kascommissie

De kascommissie bestaat uit de heer Peter Heitling en Loek Nelissen. Peter doet verslag: zij hebben de kascontrole uitgevoerd en geconstateerd dat de boekhouding klopt. Hiermede complimenteren zij de penningmeester en stellen voor deze te dechargeren. De vergadering stemt hier mee in.

 

Benoeming nieuwe kascommissie

Voor komend jaar zal de heer Loek Nelissen samen met mevrouw Lucie Broeksteeg de kascommissie vormen.

 

 1. Einde eerste termijn van mevr. Martinet Roling

Mevrouw Roling is bereid een tweede termijn van vier jaar in te vullen als bestuurslid. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.

 

 1. 7. Voorstel als nieuw bestuurslid de heer Maarten Meulendijks

Het bestuur heeft de heer Maarten Meulendijks bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. Er zijn door de leden geen andere kandidaten voorgedragen. Maarten legt uit dat hij in het verleden al eens bestuurslid is geweest, maar het met plezier nog een keer doet.

De vergadering gaat met applaus akkoord.

 

 1. 8. Afscheid van voorzitter Jacques Oomen als bestuurslid

Jacques legt uit dat hij met heel veel plezier deelgenomen heeft aan het bestuur van Adelbert. Met wel bijna een traantje neemt hij nu afscheid van het bestuur. Hij zal het zeker missen. Het bestuur stelt voor om bestuurslid Jan Oude Elferink tot voorzitter te benoemen. De vergadering gaat met applaus akkoord.

Jan Oude Elferink spreekt de scheidend voorzitter toe onder het motto “Adelbert is Jacques en Jacques is Adelbert”. Meer dan 8 jaar was hij bestuurslid waarvan meer dan 5 jaar voorzitter. Hij complimenteerde Jacques: Jacques is een “verbinder”, heeft veel bijgedragen aan de invulling van het jaarprogramma en onderhield contacten met het LCV en LGOG.

Ook een dankwoord aan zijn echtgenote Monique voor de goed verzorgde ontvangsten bij hun thuis. Zij ontvangt van de nieuwe voorzitter een bloemetje en Jacques zal op een ander moment nog door het bestuur “in het zonnetje worden gezet”.

 

 1. 9. Wvttk

Er zijn geen zaken meer te bespreken.

 

 1. Rondvraag

Er zijn geen zaken meer voor de rondvraag.

 

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen welthuis.

 

 

Fons Poos, secretaris