Verslag algemene ledenvergadering 2018

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Adelbert Venray, gehouden op maandag 8 oktober 2018 in het Theehuis Odapark te Venray

Er waren buiten de 7 bestuursleden 33 leden aanwezig.

Het voltallige bestuur was aanwezig: Mevr. E. Schraven-Joosten, Mevr. M. Roling-Scholten, Mevr. H. van Weers-van Hoek, Dhr. J. Oomen, Dhr. J. Oude Elferink, Dhr. A. Poos en Mevr. M. Peters-Gerrits

 

 1. Opening

Voorzitter J. Oomen opent met een hartelijk welkom de A.L.V..

De toegestuurde agenda wordt door de vergadering goedgekeurd.

 

 1. Mededelingen

De voorzitter attendeert de vergadering erop dat nog niet alle leden hun contributie hebben betaald.

 

 1. Notulen A.L.V. d.d. 9 oktober 2017

Mevr. Nota-Renders vraagt of het mogelijk is dat de leden een ledenlijst toegestuurd krijgen. Dat is zeker mogelijk en vorig seizoen ook gebeurd. Maar nu moeten eerst alle leden de AVG-verklaring tekenen, voor dat het toegestaan is! Cees Kuijper vraagt of het aangegeven maximum van € 300 voor de beloning van een spreker absoluut is. De voorzitter geeft aan dat er uitzonderingen voorstelbaar zijn. De notulen worden verder goedgekeurd en aansluitend ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

 1. Jaarverslag 2016-2017

De secretaris leest het verslag voor. Behoudens complimenten voor de secretaris, zijn er geen op- of aanmerkingen.

 

 1. Financiën

Financieel jaarverslag 2017-2018

De penningmeester Els Schraven geeft uitleg over de inkomsten en de uitgaven.

Er is een toename van het vermogen, wat o.a. veroorzaakt wordt door een verhoogde contributie. Gevraagd wordt wat zoal de kosten zijn van het landelijk bestuur. De voorzitter legt uit: het organiseren van het ATT-symposium samen met Thomas More en het Thijmgenootschap, het vertegenwoordigen van Adelbert door het lidmaatschap van het CSC (Christelijk Sociaal Congres) en het VKMO (Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties), het organiseren van het landelijk ledenberaad en uiteraard wat bestuurskosten.

Verslag kascommissie

De kascommissie bestaat uit mevr. Marijke Nota-Renders en de heer Peter Heitling. Zij hebben de kascontrole uitgevoerd, waarvan Mevr. Nota-Renders verslag doet. De boekhouding klopt en de vermelde uitgaven zijn inderdaad aan de genoemde zaken uitgegeven. De begroting wordt kort besproken en goedgekeurd.

Zij complimenteert de penningmeester en stelt voor de jaarrekening goed te keuren.

De vergadering stemt met applaus hiermee in en de penningmeester en het bestuur worden gedechargeerd.

Benoeming nieuwe kascommissie

Mevr. Nota-Renders draagt na twee jaar het stokje over aan de heer Loek Nelissen die zich samen met Peter Heitling bereid verklaart.

 

 1. Einde tweede termijn Jacques Oomen en Els Schraven, einde eerste termijn Fons Poos

De voorzitter legt uit dat een bestuurslid tot maximaal 3 termijnen van 4 jaar in het bestuur kan blijven. Els Schraven en de heer Oomen geven aan niet nog eens de volle 4 jaar te willen aanblijven, maar in de loop van deze periode na 1-2 jaar, en liefst niet tegelijk, de bestuursfunctie te willen overdragen. De heer Poos is bereid nog maximaal één volle termijn van 4 jaar in het bestuur te blijven. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

 1. 7. Het traditionele Adelbert daguitje

De voorzitter memoreert hoe het de laatste jaren steeds moeilijker werd om een gezelschap bij elkaar te krijgen, zodanig dat een bus bekostigd kon worden. Met name de laatste keer bij de dagexcursie naar Amersfoort op 18 mei waren er slechts 24 deelnemers, waarvan 5 bestuursleden met partner (10)! Er moest € 286,90 uit de kas worden bijgepast. Het bestuur heeft derhalve besloten om geen dagexcursie meer te organiseren. De vergadering heeft hier begrip voor en er worden alternatieven geopperd zoals een feestavond met diner of een aangeklede borrel. Het bestuur vindt dat de landelijke Adelbert Zomerdag een goed alternatief zou kunnen zijn, want die beslaat geen hele dag en dat kan met eigen vervoer (carpoolen). In ieder geval goedkoper en mogelijk toch iets minder drempel.

 

 1. 8. Evaluatie locatie Odapark voor het gehele lezingenseizoen

Het bestuur stelt voor om het hele lezingenseizoen in het Odapark bijeen te komen gezien de grote voordelen als geringe kosten, en de mooie uitstraling. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat ook het geluid verbeterd is. Het licht zou soms wat beter kunnen, maar de voorzitter merkt op dat de spreker van deze avond op eigen verzoek liever niet in het licht stond. Sommigen vinden de stoelen wat hard. De voorzitter zal dat met de uitbater bespreken en de vergadering gaat akkoord met het voorstel.

 

 1. 9. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De secretaris meldt dat er nu ongeveer 70 goedkeuringen binnen zijn. Hij kan zich voorstellen dat het voor velen lastig is om het digitaal te doen, en adviseert het formulier mee te nemen of ter plekke voor of na de lezing bij hem in te vullen.

 

 1. Wvttk

Er zijn verder geen zaken te bespreken.

 1. Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.