Verslag algemene ledenvergadering 2017

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Adelbert Venray, gehouden op maandag 9 oktober 2017 in het Theehuis Odapark te Venray

Er waren 26 leden aanwezig.

Aanwezige bestuursleden: Mevr. E. Schraven-Joosten, Mevr. M. Roling-Scholten, Mevr. H. van Weers-van Hoek, Dhr. J. Oomen, Dhr. J. Oude Elferink en Dhr. A. Poos. Afwezig bestuurslid Mevr. M. Peters-Gerrits

 

  1. Opening

Voorzitter J. Oomen opent met een hartelijk welkom de A.L.V..

De toegestuurde agenda wordt door de vergadering goedgekeurd.

 

  1. Mededelingen

Afmeldingen: bestuurslid Mevr. M. Peters-Gerrits en de leden Mevr. M.Welschen en mevr. R. de Bruijn-Hofmans. De heer Siem Leyen heeft geklaagd over de geluidskwaliteit bij de vorige lezing in de Raadzaal.

De voorzitter meldt dat het bestuur besloten heeft om eerst alleen het Odapark als locatie voor de lezingen te nemen. Dit i.v.m. het gunstige tarief na onderhandeling, en de belofte van de uitbater om voor een goed begaanbaar pad en trappen te zorgen. Van diverse leden was er commentaar. Gediscussieerd werd er over de ligging, het bospad, de temperatuur in de zaal, de opstelling van de stoelen, een evt. ringleiding voor betere verstaanbaarheid voor slechthorenden etc.. Het bestuur zal erop toezien en evalueren na dit lezingenseizoen.

 

  1. Notulen A.L.V. d.d. 13 maart 2017

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en aansluitend ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

  1. Jaarverslag 2016-2017

De secretaris leest het verslag voor. Mevr. Poos-Akerboom merkt op dat zij de chronologische volgorde mist. De activiteiten staan meer in rubriekjes genoemd. Met de volgorde daarbinnen had de rest van de vergadering geen moeite.

 

  1. Financiën

Financieel jaarverslag 2016-2017

De penningmeester Els Schraven geeft enige uitleg over de inkomsten en de uitgaven.

Er is een positief resultaat. Een verandering is ook dat de bestuursleden nu zelf de deelname aan het ATT-symposium betalen, wat eerder uit de kas betaald werd.

De heer Schraven vraagt of er voor het bestuur een richtlijn bestaat over de hoogte van de beloning van de spreker. De voorzitter antwoordt dat er met Adelbert Landelijk is afgesproken dat wij een bedrag van €150 redelijk vinden. Maar sommige sprekers vragen meer, vaak omdat zij ervan moeten leven, en anderen vragen minder of doen het gratis. Vaak zijn dat natuurlijk gepensioneerden die het nog voor de hobby doen. Een maximum vinden wij toch wel €300.

De heer Cees Kuiper vraagt waarom het financiële verslag niet tevoren wordt toegestuurd zoals ook met de andere stukken gebeurt? Er blijkt geen bezwaar tegen en de secretaris zal dat volgende keer doen.

Verslag kascommissie

Dhr. van Gestel heeft samen met mevr. Marijke Nota-Renders de kas gecontroleerd, waarvan de eerste verslag doet. De boekhouding klopt en de vermelde uitgaven zijn inderdaad aan de genoemde zaken uitgegeven.  Hij complimenteert de penningmeester en stelt voor de jaarrekening goed te keuren.

De vergadering stemt met applaus hiermee in en de penningmeester en het bestuur worden gedechargeerd.

Benoeming nieuwe kascommissie

Mevr. Nota-Renders en de heer Peter Heitling stellen zich beschikbaar.

De begroting is inmiddels eigenlijk ook al genoemd en wordt goedgekeurd.

 

  1. Extra agendapunt: Wvttk

De voorzitter attendeert de vergadering op het ATT-symposium op zaterdag 25 november in Utrecht, hetgeen ook in de toegestuurde Nieuwsbrief van het landelijk bestuur is vermeld met alle details (“Geld verandert. Kansen of bedreigingen voor de toekomst?”).

Martinet Roling-Scholten vertelt over de komende lezing van Mevr. Prof. Dr. Hoogkamp- Korstanje over “Vrijplaats voor andersdenkenden”, 2017 Reformatiejaar.

I.v.m. de discussie over de locatie van de lezingen, attendeert De heer Sjef de Vocht nog op prima zaaltjes in wijkcentra, zoals het Brukske.

 

  1. 7. Rondvraag

Mevr. Marianne Janssen-Cortenbach verzoekt om weer een ledenlijst te sturen aan de leden. Altijd makkelijk om evt. gezamenlijk vervoer af te stemmen. Hier is geen bezwaar tegen en de secretaris zal dat effectueren. Gevraagd werd wie er van het bestuur naar het ATT-symposium gaat? Wordt nog overlegd. Waarschijnlijk 4-5 van de zeven bestuursleden.

 

  1. 8. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.