Verslag algemene ledenvergadering 2016

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Adelbert Venray, gehouden op maandag 10 oktober 2016 in het Theehuis Odapark te Venray

Er waren dertig leden aanwezig.

Aanwezige bestuursleden: Mevr. E. Schraven-Joosten, Mevr. M. Janssen –Cortenbach, Mevr. M. Roling-Scholten, Dhr. J. Oomen, Dhr. J. Oude Elferink en Dhr. A. Poos. Afwezig bestuurslid Mevr. H.van Weers.

 

  1. Opening

Voorzitter J. Oomen opent met een hartelijk welkom de A.L.V..

De toegestuurde agenda wordt door de vergadering goedgekeurd. Echter de voorzitter merkt nu op dat er geen rondvraag is aangegeven en doet dat alsnog zijnde punt 8 en de sluiting dan op punt 9 van de agenda.

 

  1. Mededelingen

Twee leden, te weten Dhr. A.Swinkels en Mevr. H.van Weers, hebben zich afgemeld voor deze vergadering.

De voorzitter herinnert de leden aan het ATT Symposium op 12 november 2016 in het Academiegebouw te Utrecht: “500 jaar Utopia”

De lezing van 14 november is verzet naar maandag 7 november.

 

  1. Notulen A.L.V. d.d. 12 oktober 2015

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en aansluitend ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

  1. Jaarverslag 2015-2016

Er waren geen op- of aanmerkingen.

 

  1. Financiën

Financieel jaarverslag 2015-2016

De penningmeester Els Schraven geeft enige uitleg over de inkomsten en de uitgaven. De uitgaven zijn o.a. gestegen door meer activiteiten in relatie tot het landelijk bestuur.

Er is een negatief resultaat van Euro 955,75.

Verslag kascommissie

Dhr. M. Meulendijks heeft samen met dhr. T. van Gestel de kas gecontroleerd, waarvan de eerste verslag doet. De boekhouding klopt en de vermelde uitgaven zijn inderdaad aan de genoemde zaken uitgegeven. Het negatief resultaat is duidelijk verklaard. Hij geeft de overweging om de contributie te verhogen en prijst verder de penningmeester voor haar accuratesse. Hij stelt voor de jaarrekening goed te keuren en bedankt de penningmeester.

De vergadering stemt met applaus hiermee in.

Benoeming nieuwe kascommissie

Dhr. T. van Gestel en mevr. Nota-Renders stellen zich beschikbaar.

 

De voorzitter doet enige overwegingen betreffende een eventuele contributieverhoging. Bijvoorbeeld een verhoging naar 50 euro voor een tweepersoons huishouden en 35 euro aanhouden voor één persoon. Eventueel de introducés iets laten betalen. De meningen in de vergadering zijn divers en er wordt terecht opgemerkt dat er een tussentijdse vergadering moet komen met op de agenda dit onderwerp, gepaard gaande van enige voorstellen van het bestuur. Pas dan kan er worden gestemd en worden besloten.

De voorzitter resumeert en gaat hiermede akkoord.

De begroting 2016-2017 wordt door de vergadering goedgekeurd.

 

  1. Samenstelling bestuur

De secretaris Marianne Janssen-Cortenbach heeft zich een volledige termijn van 3×4 jaar ingezet voor het bestuur van de Adelbertvereniging Venray en neemt nu afscheid van het bestuur. Zij wordt toegesproken door de voorzitter, die haar bedankt voor haar uitstekende invulling van het secretariaat en die haar een fraai boeket overhandigt. Marianne antwoordt dat zij het altijd met heel veel plezier heeft gedaan en bedankt de bestuursleden voor de fijne tijd. Zittend bestuurslid Fons Poos neemt haar taak over. Marianne overhandigt hem een USB-stick!

 

  1. Rondom Adelbert Venray

De voorzitter deelt mee dat er zicht is op een nieuw bestuurslid, maar het is nog iets te pril om hier verdere mededelingen over te doen, omdat nog een kennismaking met het voltallige bestuur moet plaatsvinden.

 

  1. Rondvraag

Er wordt gevraagd waaraan het landelijk bestuur de aan hen door de afdeling af te dragen vijf euro per lidmaatschap besteedt. De voorzitter antwoordt dat de gelden besteed worden aan bijv. de organisatie van de “Zomerdagbijeenkomst met lezing, het onderhouden van contacten met verwante organisaties e.d..

 

  1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.