Verslag algemene ledenvergadering 2015

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Adelbert Venray, gehouden op maandag 12 oktober 2015 in het Theehuis, Odapark te Venray.

 Ruim dertig leden waren aanwezig bij de algemene ledenvergadering.

Aanwezige bestuursleden: Mevr. E. Schraven-Joosten, Mevr. M. Janssen-Cortenbach, dhr. J. Oomen, dhr. F. Poos. En gedeeltelijk Mevr. M. Roling-Scholten.

Afwezig: Mevr. H. Van Weers-Hoek en dhr. J. Oude Elferink.

1.   Opening

Voorzitter J. Oomen opent met een hartelijk welkom de Algemene Leden Vergadering. Hij vertelt dat er twee bestuursleden helaas verhinderd zijn, te weten Han van Weers en Jan Oude Elferink. Ook enkele Adelbertleden hebben zich afgemeld, Mevr. Van den Boogaard-Tjon, Mevr. L. Ellemers en de heer Van Ochten.

De voorzitter staat stil bij het feit dat drie Adelbertleden ons dit jaar door de dood zijn ontvallen: Jeanny Hijl, bestuurslid Ali Lankveld-Muntinga en Leida Rippe. De voorzitter vraagt een moment van stilte.

De toegestuurde agenda wordt goedgekeurd.

2.   Mededelingen

Zaterdag 31 oktober 2015 is het ATT symposium in Utrecht, met een interessant programma. Folders zijn aanwezig, maar ook op de website is de informatie hierover te vinden.

De voorzitter laat de gedrukte Adelbert folders zien. Aan de aanwezigen wordt verzocht deze mee te verspreiden zodat het huidige ledenaantal van 126 verder kan groeien.

Nog niet alle leden hebben de contributie betaald. Kijk het a.u.b. thuis na en betaal alsnog is de oproep.

3.   Notulen algemene ledenvergadering d.d. 29 september 2014

De heer M. Meulendijks merkt op dat hij zijn opmerking in de notulen over de negatieve begroting voor de excursie 2015 achteraf niet terecht vindt. Iedereen kan aan de excursie deelnemen, maar niet iedereen komt. Ditzelfde geldt ook voor de lezingavonden.

De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd en aansluitend ondertekend door voorzitter en secretaris.

4.   Jaarverslag 2014-2015

De voorzitter merkt op dat hij zich in Zwolle op 21 maart 2015 kandidaat heeft gesteld voor het landelijk bestuur en in ’s Hertogenbosch op 22 juni 2015 benoemd is.

5.   Financiën

Financieel jaarverslag 2014-2015

De penningmeester geeft een korte toelichting op de inkomsten en uitgaven.

Verslag kascommissie

Dhr. M. Meulendijks heeft samen met Mevr. M. Nota-Renders de kas gecontroleerd en geconstateerd dat de penningmeester van Adelbert alles piekfijn voor elkaar heeft. Hij stelt de vergadering voor om de jaarrekening goed te keuren, de penningmeester te bedanken en het bestuur te bedanken voor het gevoerde beleid. Met applaus stemde de vergadering hiermee in.

Benoeming nieuwe kascommissie

Dhr. T. van Gestel stelt zich beschikbaar om volgend jaar met dhr. M. Meulendijks de kas te controleren.

Begroting 2015-2016

De excursie was en is niet kostendekkend door het geringe aantal deelnemers. Excursie laten vervallen is een optie van het bestuur. Keerzijde is dat een excursie de gemeenschapszin bevordert.

Het kartonnen kaartje met het overzicht van de lezingen wordt gemist. De voorzitter antwoordt dat dit ook een kostenaspect is, drukwerk en vervolgens verspreiden. Bijkomend voordeel is een actuelere programmering. Alle informatie is op de website te vinden en de mensen die geen computer gebruiken krijgen de informatie in de brievenbus. Daarbij liggen de lezingavonden vast op de tweede maandag van de maand. Prettig is het ook dat leden meedenken en potentiële sprekers aandragen waar het bestuur dankbaar gebruik van maakt.

De heer Thissen mist een reservering voor het lustrum in 2018. De penningmeester meldt dat het vermogen een spaarpot niet noodzakelijk maakt.

De begroting wordt goedgekeurd.

6.   Samenstelling bestuur.

Het bestuur stelt voor Mevr. Martinet Roling-Scholten te benoemen tot bestuurslid. Mevr. Roling stelt zich kort voor. Ze is bestuurlijk actief geweest als voorzitter van het K.V.G. in Venray en heeft ondermeer deel uit gemaakt van de gemeenteraad en Provinciale Staten. Haar interesse is even divers als het programma van Adelbert. Uit het applaus concludeert het bestuur dat de leden akkoord gaan met de benoeming.

De voorzitter vertelt dat Mevr. Janssen-Cortenbach in 2016 niet herkiesbaar is. Dhr. F. Poos zal dan de werkzaamheden van Mevr. Janssen-Cortenbach overnemen.

 

7.   Rondom Adelbert

Bezoekers van de lezingavonden worden genoteerd middels een Ipad programma, zowel Adelbertleden als hun introducees. Dit heeft geresulteerd in nieuwe aanmeldingen.

Bij het landelijk bestuur van Adelbert heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden, nieuwe voorzitter Mevr. M. Van den Muijssenbergh, nieuwe vice voorzitter, dhr. Th. Schepens, nieuwe secretaris Mevr. I. Ham. Iedere afdeling is nu vertegenwoordigd. Ook is er een nieuwe website www.adelbertverening.nl Het nieuwe bestuur ziet het ondersteunen van de afdeling tot haar core business, men overweegt zelfs een Adelbert ‘landdag’ voor alle leden.

Dhr. Oomen vertelt dat er pittig gediscussieerd is over het woord christelijk in de externe communicatie. Enkele bestuursleden van het landelijk bestuur hadden een duidelijke voorkeur voor het woord katholiek, uiteindelijk is toch gekozen voor het woord christelijk. Iedereen moet zich thuis voelen bij Adelbert.

Het Venrayse L.G.O.G. en het Literair Café zijn vermeld onder de links op de website. Er zijn plannen om samen projecten te gaan doen en via de website elkaars leden te informeren.

8.   Rondvraag

Hoewel niet op de agenda is er toch een rondvraag.

Er is een verzoek om de lezingen te laten beginnen om 19.30 uur. Dit is gezien de reistijd voor de meeste sprekers geen optie antwoordt de voorzitter.

Mogelijk dat er in de toekomst via het landelijk bestuur afspraken met de sprekers gemaakt kunnen worden over de vergoeding.

Met dank voor de aanwezigheid sluit voorzitter Oomen de vergadering.

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering, gehouden op 10 oktober 2016

 

Voorzitter,                                                                              Secretaris,

 

J. Oomen                                                                                M.H. Janssen-Cortenbach