Verslag algemene ledenvergadering 2014

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Adelbert Venray, gehouden op 29 september 2014 in het Theehuis, Odapark te Venray.

Achtentwintig leden waren aanwezig bij de algemene ledenvergadering.

Aanwezige bestuursleden: Mevr. E. Schraven-Joosten, Mevr. M. Janssen-Cortenbach, Mevr. H. Van Weers-Hoek, dhr. J. Oomen. En gedeeltelijk de heren Hustings en Poos.

Afwezig: Mevr. A. Lankveld-Muntinga en dhr. J. Oude Elferink.

1.   Opening

Voorzitter Hustings opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen.

De voorzitter vertelt dat mevr. Lankveld wegens ziekte verhinderd is. De heer Oude Elferink verblijft voor werk in het buitenland. De voorzitter herdenkt de heer Piet Basten die afgelopen jaar is overleden. Van diverse leden zijn afmeldingen ontvangen.

2.   Mededelingen

De voorzitter nodigt de leden uit het ATT symposium te bezoeken op 1 november 2014. Gedetailleerde informatie staat op de website www.adelbertvenray.nl Het volledige jaarprogramma is op de website te lezen. Zoals u gelezen hebt in de toegezonden e-mail kost het lidmaatschap van Adelbert met betaling voor 1-10-2014 € 35 en daarna € 40. De voorzitter vraagt de leden hun contributie tijdig te betalen.

3.   Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 oktober 2013

 De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd en aansluitend ondertekend door voorzitter en secretaris.

4.   Jaarverslag 2013-2014

Het jaarverslag is toegestuurd en ook op de website te lezen.

5.   Financiën

 Financieel jaarverslag 2013-2014

Penningmeester Els Schraven geeft een toelichting op de uitgedeelde financiële verslagen.

Dhr. Thissen vraagt waarom er niet gereserveerd is voor een volgend lustrum. Mevr. Schraven antwoordt dat er voldoende financiële middelen in voorraad zijn. De terugloop van het aantal leden baart wel zorgen. Het is lastig om nieuwe leden te winnen.

Verslag kascommissie

Mevr. M. Nota-Renders excuseert dhr. A. Swinkels die samen met haar de kas gecontroleerd heeft ten huize van de penningmeester. Steekproefsgewijze is de controle dit keer niet gebeurd vertelde Mevr. Nota. De heer Swinkels telde na en rekende na. Alles was keurig op orde en Mevr. Nota stelt de Algemene Vergadering dan ook voor om de jaarrekening goed te keuren, de penningmeester te déchargeren en het bestuur te bedanken voor het gevoerde beleid. De aanwezigen stemden middels een applaus hiermee in.

Benoeming nieuwe kascommissie.

Mevr. Nota zal in 2015 met de heer M. Meulendijks de kascontrole uitvoeren.

Begroting 2014-2015

De heer Meulendijks is van mening dat een negatieve begroting voor de excursie van 2015 niet verstandig is.

6.   Samenstelling bestuur

Volgens rooster treedt voorzitter Pol Hustings af. Het bestuur draagt Jacques Oomen voor als voorzitter. Tevens stelt het bestuur voor de heer Fons Poos te benoemen als bestuurslid.

Pol Hustings bedankt voor de steun van de huidige bestuursleden maar ook van de oud-bestuursleden in de afgelopen jaren. Aan Jacques Oomen staat hij graag zijn taak af.

De vergadering gaat middels applaus akkoord met het voorstel Jacques Oomen te benoemen als voorzitter. De eerste taak van de nieuwe voorzitter is het bedanken van de vertrekkende. De voorzitter prijst de dienstbaarheid, zorgzaamheid en bescheidenheid van Pol Hustings. Twaalf jaar maakte hij deel uit van het bestuur als penningmeester en als voorzitter.

Nieuw bestuurslid Fons Poos stelt zich kort voor. Hij studeerde medicijnen in Nijmegen en was werkzaam als chirurg in Friesland. Nu woont hij in Venray waar zijn echtgenote geboren en getogen is. Hij hoopt het geschonken vertrouwen waar te maken.

7.   Toekomst Adelbert

Hoelang we nog bestaan hangt van u allen af, opent de verse voorzitter. Hoe wervend bent u in uw omgeving? Charles de Vilder merkt op dat in het verleden al menig crises overwonnen zijn. Benaderen van Probus clubs, suppoosten van musea en de kerk biedt mogelijk soelaas.

De voorzitter vertelt dat landelijk Adelbert dit jaar 80 jaar bestaat en dat het landelijk bestuur middels een basis document over de participatie maatschappij hier aandacht aan besteedt, zie website. Verder deelt de voorzitter mee dat er in het landelijk bestuur twee vacatures zijn. Vanuit het bestuur in Venray zijn geen geïnteresseerden.

De lezingen zullen voortaan in principe de tweede maandag van de maand plaatsvinden. De mei lezing vervalt in verband met de matige opkomst. De excursie kan dan in mei plaatsvinden, mogelijk met een hogere opkomst. Vanaf het komende seizoen wordt er gewerkt met een presentielijst, dat maakt terugkoppeling naar de leden gemakkelijker. Ook zullen nieuwe leden, overleden leden en afgemelde leden voortaan vermeld worden met het versturen van het convocaat. De ledenlijst wordt in december toegestuurd.

8.    Rondvraag

Fré Thissen vraagt of een folder het werven van nieuwe leden mogelijk vergemakkelijkt.

Ton van Jaarsveld zegt dat er bij HOVO Nijmegen uitstekende docenten zijn om lezingen te verzorgen. Hij zal het bestuur per e-mail informeren.

Rest voorzitter Oomen de vergadering te sluiten en iedereen een prettige avond te wensen en wel thuis.

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering, gehouden op 12 oktober 2015.

 

Voorzitter,                                                                              Secretaris,

 

 

J. Oomen                                                                                M.H. Janssen-Cortenbach