Verslag algemene ledenvergadering 2013

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Adelbert Venray, gehouden op 23 oktober 2013 in het Theehuis, Odapark te Venray.
Ruim twintig leden waren aanwezig bij de algemene ledenvergadering.

Aanwezige bestuursleden; Mevr. A. Lankveld-Muntinga, Mevr. E. Schraven-Joosten, Mevr. M. Janssen-Cortenbach, Mevr. H. Van Weers-Hoek, dhr. P. Hustings, dhr. J. Oomen en dhr. J. Oude Elferink.

1.     Opening

Voorzitter Pol Hustings opent met een hartelijk welkom de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Adelbert vereniging Venray.

Afmeldingen zijn ontvangen van Mevr. A.Y. van den Boogaard-Tjon, Mevr. M. Welschen, de heer Ch. van den Berg, de heer T. van Gestel, de heer A. van Nispen.

De voorzitter herdenkt de afgelopen jaar overleden Adelbert leden te weten Jos van Soest-Linsen, José Bakkum-Sprengers, Wim Bloemen en Anton Kroft.

2.     Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat in de loop van afgelopen jaar de heer Jan Oude Elferink het bestuur is komen versterken. Het nieuwe bestuurslid stelt zich kort voor. Hij is woonachtig in Wanssum, sinds 1985. Hij werkte dertien jaar bij Inalfa en werkt nu vanuit zijn eigen zaak voornamelijk in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Hij bezoekt hier in opdracht van Ontwikkelingshulp bedrijven die mogelijk voor ondersteuning in aanmerking komen.

Naar aanleiding van de rondvraag tijdens de ALV d.d. 20 november 2012 met betrekking tot de verstrekking van de ledenlijst aan de leden het volgende. Het bestuur heeft besloten om de ledenlijst met het oog op de privacy niet te verstrekken. Van de aanwezige leden kwam echter het dringend verzoek om deze informatie toch te verstrekken. Het bestuur zal dit verzoek in heroverweging nemen.

Het jaarprogramma dat dit jaar nog als flyer verstrekt is, wordt volgend jaar alleen digitaal aangeboden. In het gedrukte programma 2013-2014 staat een omissie; de lezing op 18 maart 2013 is op de tweede dag van de week; een dinsdag.

Op zaterdag 16 november 2013 is het jaarlijkse symposium, het gezamenlijk initiatief van het Thijmgenootschap, Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging. Het onderwerp is Europa, op zoek naar een nieuw elan. De locatie is de aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen. U bent allen hiervoor uitgenodigd.

3.     Notulen algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2012

De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd en aansluitend ondertekend door voorzitter en secretaris.

4.     Jaarverslag  2012-2013

Het Jaarverslag wordt voorgelezen en goedgekeurd. Naar aanleiding van het rooster van aftreden legt de secretaris uit dat bestuursleden maximaal drie termijnen van vier jaar deel kunnen uitmaken van het bestuur.

5.     Financiën

De penningmeester reikt het financieel overzicht uit aan de aanwezigen. Van de mogelijkheid om vooraf aan de vergadering de financiële stukken op te vragen had niemand gebruik gemaakt. De penningmeester, mevr. E. Schraven-Joosten licht het overzicht toe. Door de uitgaven ten behoeve van het jubileum is het vermogen met € 1800 ingeteerd.

De heer Swinkels brengt verslag namens de kascommissie. De kascommissie van Adelbert Venray, de heer G. de Beijer en A. Swinkels, heeft steekproefsgewijze de administratie over het boekjaar 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie adviseert de Algemene Vergadering om de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester te déchargeren en het bestuur voor het gevoerde beleid. De aanwezigen stemmen hiermee in, met applaus.

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit mevr. M. Nota-Renders en de heer A. Swinkels.

De begroting voor 2013-2014 is gebaseerd op 145 leden. Voor het onderhoud van de website wordt jaarlijks € 180 gereserveerd.

6. Website

De site wordt volop gebruikt.

Vijfhonderd keer per maand wordt de website bezocht. De website wordt bijgehouden door de heren B. Janssen en J. Oomen. Het bestuur geeft er de voorkeur aan de site een jaar te laten draaien alvorens eventuele aanpassingen aan de opbouw te doen. Opmerkingen zijn altijd welkom. Van de 145 Adelbert leden ontvangen 16 leden de post van Adelbert nog via de brievenbus.

 7. Rondvraag

Naar aanleiding van een vraag naar ledenwerf activiteiten antwoordde de voorzitter dat het convocaat ook aangeboden wordt aan bladen in de regio Deurne en Horst. Een goede ledenwerf initiatief zou zijn als de leden zelf steeds iemand mee zouden brengen.

8. Sluiting

Voorzitter Hustings dankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit het glas te heffen op Adelbert. Met applaus voor de inzet bedanken de leden het bestuur en wordt de Algemene Leden vergadering gesloten.

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering, gehouden op 29 september 2014,

 

Voorzitter,                                                                Secretaris,

 

L.Hustings                                                                M.H. Janssen-Cortenbach