Verslag algemene ledenvergadering 2012

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Adelbert Venray, gehouden op 20 november 2012 in het Theehuis, Odapark te Venray.

Dertig leden waren aanwezig bij de algemene ledenvergadering.
Aanwezige bestuursleden: Mevr.. A. Lankveld-Muntinga, Mevr. M. Nota-Renders, Mevr. E. Schraven-Joosten, Mevr. M. Janssen-Cortenbach, dhr. P. Hustings, dhr. J. Oomen en dhr. F. Thissen.

•    Opening

Voorzitter Pol Hustings opent met een hartelijk welkom de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Adelbertvereniging Venray.
Afmeldingen zijn ontvangen van Mevr. M. Welschen, de heer en mevrouw Selders, de heren P. Cup, G. Claessens, T. van Gestel, en P. Vio.
De voorzitter herdenkt de afgelopen jaar overleden Adelbert leden te weten, Jan van Dijck, Ruud Hetterschijt, Martin Hermans, Clim Parren. En een zeer trouw lid de heer Jan Marlet.

•    Mededelingen

De voorzitter vraagt nog een agenda-onderdeel toe te voegen. Namelijk het benoemen van een nieuw bestuurslid, Mevr. Han van Weers. De vergadering heeft geen bezwaar.

•    Notulen van de ALV d.d. 24-10-2011

Notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd en aansluitend ondertekend door de voorzitter en secretaris.

•    Jaarverslag over 2011-2012

Jaarverslag wordt voorgelezen en goedgekeurd.

•    Financieel jaarverslag

De penningmeester reikt het financieel overzicht uit aan de aanwezigen.
Oud-voorzitter Charles de Vilder maakt van dit intermezzo gebruik om het bestuur te complimenteren met de uitstekende jubileumviering op 27 oktober 2012. Een viering Adelbert waardig.

De penningmeester licht toe dat door de kosten van het jubileum en de website ‘Adelbert Venray’ er dit jaar afgesloten wordt met een negatieve exploitatie. Daarbij is er een kleine terugloop van het aantal leden, 151 momenteel.

De kascommissie bestaande uit de heren G. de Beijer en A. Swinkels hebben de kas intensief gecontroleerd over de periode 01-09-2011 tot 31-08-2012 en de saldi in orde bevonden. En zij stellen dan ook aan de Algemene Leden Vergadering voor het bestuur met de penningmeester te dechargeren. Met applaus bevestigen de aanwezigen hun instemming.
Deze beide kascommissie-leden zijn bereid om in 2013 ook de kascontrole te verrichten.
Naar aanleiding van een opmerking zegt de penningmeester toe er voor te waken dat de cijfers volgend jaar het fraaie logo van Adelbert Venray niet wegdrukken!
De heer Nota vraagt of er plannen zijn om het tekort weg te werken. Penningmeester Mevr. Schraven antwoordt dat daar zeker naar toegewerkt wordt, contributie verhoging zou een optie kunnen zijn. Nu wordt er ingeteerd op de spaarrekening.

•    Afscheid bestuursleden Mevr. M. Nota-Renders en de heer F. Thissen

De voorzitter meldde dat tijdens een bestuursbijeenkomst uitgebreid aandacht is besteed aan het vertrek van deze twee bestuursleden.
Marij Nota-Renders maakte sinds oktober 2008 deel uit van het Adelbert bestuur. Marij wilde gezien haar leeftijd dit jaar stoppen als bestuurslid. Heel jammer voor Adelbert Venray.
Vele sprekers wist zij naar Venray te halen, zo zag zij regelmatig oud-leerlingen terug!
Fré Thissen is bestuurslid sinds oktober 2004. Fré verraste ons met lezingen over kunst, architectuur en muziek. Over de “schöne Müllerin” wordt nog regelmatig gesproken.
Ontwerptechnisch gaan we hem zeker ook missen. Menig originele lay-out hebben we aan hem te danken.
Nogmaals bedankte de voorzitter, met een boeket bloemen dit keer, de vertrekkende bestuursleden.

Marij Nota-Renders bedankte op haar beurt het Adelbert bestuur, een bestuur aldus Marij dat efficiëntie en gezelligheid weet te combineren.
Fré Thissen roemt eveneens de samenstelling van het bestuur, zeer capabel met ieder een groot netwerk. Kortom hij feliciteert de vergadering met dit bestuur. Zijn Adelbert klapper is vol en dat laat hij de aanwezigen zien.

Zowel Marij Nota-Renders als Fré Thissen zwaaiden de secretaris en penningmeester van dit bestuur alle lof toe. Het komende seizoen zullen zowel Marij Nota-Renders als Fré Thissen ‘hun’ sprekers inleiden tijdens de lezingavonden.

Han van Weers treedt toe tot het Adelbert bestuur. Op de toezegging van nog een potentieel bestuurslid is het nog even wachten. Wij houden u op de hoogte.

•    Rondvraag

Sjef Martens vraagt of er op de ledenlijst ook de voornaam vermeld kan worden. Het bestuur gaat zich hierover buigen en komt hier te zijner tijd op terug.

De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om op kosten van Adelbert Venray het glas te heffen; dit gezegd hebbende sluit hij de Algemene Leden Vergadering.

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering, gehouden op 23 oktober 2013.

Voorzitter                        Secretaris

P. Hustings                     M. Janssen-Cortenbach