Verslag algemene ledenvergadering 2011

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Adelbert Venray, gehouden op 24 oktober 2011 in het Theehuis, Odapark te Venray.

Dertig leden waren aanwezig bij de algemene ledenvergadering.
Aanwezige bestuursleden; Mevr. A. Lankveld-Muntinga, Mevr. M. Nota-Renders, Mevr. E. Schraven-Joosten, Mevr. M. Janssen-Cortenbach, dhr. P. Hustings, dhr. J. Oomen en dhr. F. Thissen.

1. Opening

Voorzitter Pol Hustings opent met een hartelijk welkom de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Adelbert vereniging Venray.
Afmeldingen zijn ontvangen van de heren P. Vio en P. van de Werf.
De voorzitter deelt mee dat Adelbert Venray in 2012 het 60ste jaar ingaat en dat het bestuur aandacht gaat besteden aan dit heuglijke feit.

2. Mededelingen

De voorzitter vraagt of er nog op- en/of aanmerkingen zijn ten aanzien van de agenda. Dit blijkt niet zo te zijn en de agenda wordt dan ook vastgesteld.
De heer Hustings memoreert het overlijden van vier Adelbertleden in het afgelopen jaar, Mevr. Bouhuijs-Muis, Mevr. De Rouw-Carpreau, Mevr. Van Trier-Janssen en de heer W. Hermans.
De Adelbertvereniging in Venray telt 154 leden. Aspirant leden zijn van harte welkom.
Drie bestuursleden hebben op 15 oktober 2011 in Nijmegen het ART symposium bezocht. Thema van de dag was: “Instituties in beweging”. Het geboden programma was zeer de moeite waard.
In 2012 viert Adelbert Venray haar 60 jarig bestaan. De feestelijke start is op 5 januari 2012 met een wijnproeverij hier in het Odapark.

3. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 14 oktober 2010

Notulen worden goedgekeurd zonder op- en/of aanmerkingen. Notulen worden getekend door de voorzitter en secretaris.

4. Jaarverslag 2010-2011

Het verslag wordt voorgelezen en goedgekeurd.

5. Financieel verslag

Penningmeester Mevr. E. Schraven-Joosten deelt een overzicht uit van de balans, de staat van baten en lasten en een overzicht van de kasstroom 2010-2011.
Verspreiden van het financiële overzicht op het postadres gebeurt niet in verband met het kostenaspect en niet alle leden zijn in het bezit van een e-mail adres.
De penningmeester licht toe dat dit jaar met een positief saldo is afgesloten. Dit is vooral te danken aan de contributie verhoging naar € 35 en het gegeven dat de leden de koffie zelf betalen sinds januari 2011.

In de begroting van 2011-2012 is een post opgenomen voor het 60 jarig bestaan van Adelbert Venray.

De kascommissie
De kascommissie die dit jaar bestaat uit Mevr. I. Heitling-van der Sommen en de heer G. de Beijer, heeft ten huize van de penningmeester de financiën van de Adelbert vereniging gecontroleerd en in orde bevonden. Zij stellen het bestuur dan ook voor de penningmeester te dechargeren. Het bestuur en de leden nemen dit voorstel over. Met dank aan mevr. E. Schraven-Joosten.

De kascommissie in 2012 zal bestaan uit de heren G. de Beijer en A. Swinkels.

6. Rondvraag

Mevr. Welschen vraagt hoe de samenwerking vanuit landelijk Adelbert met betrekking tot de ART symposia verloopt.
De voorzitter antwoordt dat de inbreng van Adelbert in het geheel te verwaarlozen is. Organisaties als Thomas Moore en Radboud zitten meer verankerd in de universitaire wereld waardoor ze bij de organisatie rondom een symposium een voorsprong hebben.
De heer Martens vraagt hoe het de Adelbertverenigingen in Zwolle en Utrecht vergaat. De voorzitter antwoordt dat zowel Utrecht als Zwolle beter draaien. Zwolle heeft een subsidie gehad uit de kas van de landelijk Adelbert. Daarnaast is een gedeelte van het bestuur vernieuwd en is de afdeling Zwolle uitgebreid met nieuwe leden.
De pogingen in Den Haag de Adelbert vereniging nieuw leven in te blazen is nog niet gelukt.
Om voor Adelbert Venray nieuwe leden te werven kwam het voorstel om hierbij de nieuwe en bestaande kerkdorpen te betrekken. Het convocaat publiceren in de regio krant van de gemeente Horst aan de Maas zou ook een positief effect kunnen hebben.
Identiteit van de Adelbert vereniging en de criteria om lid te worden kunnen duidelijker gecommuniceerd worden.
De website van Adelbert is geen positieve reclame. De organisatie rondom de website gebeurt vanuit landelijk Adelbert. Een vernieuwing is in de maak.

7. Sluiting

Met de uitnodiging om het glas te heffen op de Adelbert vereniging Venray sluit voorzitter Pol Hustings de Algemene Leden Vergadering.

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering, gehouden op 20 november 2012,

Voorzitter,        Secretaris,
P. Hustings       M.H. Janssen-Cortenbach